مشخصات فردی

نام :
نام خانوادگی : قانعی راد
تاریخ تولد : -۵۸۷/۰۳/۰۴
مشخصات تماس
تلفن : ۸۸۰۳۶۱۴۴
وب سایت : http://cv.nrisp.ac.ir/mohammadaminghaneirad
پست الکترونیکی : ghaneirad@yahoo.com
وضعیت تحصیلی
مرتبه علمی : استاد
گروه پژوهشی : علم و جامعه
آشنایی با زبان های خارجی :
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
جامعه شناسی دکتری ایران تهران دانشگاه تهران ۱۳۷۰ ۱۳۷۶
علوم اجتماعی کارشناسی ایران تهران دانشگاه تهران ۱۳۶۴ ۱۳۶۸
پژوهشگری علوم اجتماعی کارشناسی ایران تهران دانشگاه تهران ۱۳۶۰ ۱۳۶۴