مشخصات فردی

نام : حسین
نام خانوادگی : شیخ رضائی
تاریخ تولد :
مشخصات تماس
تلفن : ۸۸۰۳۶۱۴۴
وب سایت : http://cv.nrisp.ac.ir/hoseinsheikhrezaei
پست الکترونیکی : sheykhrezaee@nrisp.ac.ir
وضعیت تحصیلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه پژوهشی : ترویج علم
آشنایی با زبان های خارجی :
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
فلسفۀ علم دکتری انگلستان دورهام دانشگاه دورهام ۱۳۸۱ ۱۳۸۶
فلسفه علم کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۸ ۱۳۸۰
مهندسی برق کارشناسی ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۳ ۱۳۷۸