سوابق تدریس
ردیف عنوان دانشگاه مقطع سال ارائه درس
۱ روش تحقیق دانشگاه الزهرا(س) کارشناسی ارشد
۲ بینش های پیشرفته جامعه شناسی 1 و 2ظ دانشگاه تربیت مدرس
۳ نظریه های جامعه شناسی دانشگاه تهران کارشناسی
۴ نظریه های جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
۵ جامعه شناسی فرهنگ دانشگاه تربیت معلم تهران کارشناسی ارشد
۶ جامعه شناسی معرفت دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
۷ جامعه شناسی علم و تکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس دکترای حرفه ای
۸ علم ،فناوری و جامعه دانشگاه علامه طباطبائی دکترای حرفه ای
۹ جامعه شناسی دین دانشگاه الزهرا(س) کارشناسی ارشد
۱۰ جامعه شناسی توسعه دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد