سخنرانی
ردیف عنوان سخنرانی تاریخ مکان
۱ عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت ۱۳۹۶/۱۲/۸ تهران
۲ آموزش عالی به کجا می رود ۱۳۹۶/۱۲/۵ تهران
۳ بررسی ابعاد نا آرامی های دی ماه 96 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تهران
۴ نمایشی شدن نابرابری در جامعه کنونی ایران ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تهران
۵ تشیع علوی و تشیع صفوی نگاهی انتقادی به روایت شریعتی ۱۳۹۶/۱۰/۹ تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۶ الگوی کاربرد چارچوب مفهومی د رمطالعات چلبی ۱۳۹۶/۹/۳۰ تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی
۷ اخلاق و مهاجرت نخبگان ۱۳۹۶/۹/۱۵ کنگره بین المللی اخلاق در علم و فناوری
۸ سلسله نشستهای زیست فرهنگی اساتید ۱۳۹۶/۹/۵ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۹ انقلاب ،تحول جامعه و انحلال امر اجتماعی ۱۳۹۶/۹/۲ سمپوزیم اکنون ما و شریعتی ،دانشگاه تربیت مدرس
۱۰ تجاری‌سازی و دانشگاه های کارآفرین ۱۳۹۶/۸/۱۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه الزهرا