مسئولیت ها
ردیف مسئولیت ها تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
۱ مشاور رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تهران ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۲ دبیر علمی همایش ملی چیستی صلح مبانی مفهومی -نظری و چشم اندازهای راهبردی ۱۳۹۶/۹/۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی
۳ عضو شورای علمی اولین همایش ملی مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران ۱۳۹۵/۱۲/۱
۴ عضو شورای سیاستگذاری و شورای علمی نخستین همایش بین المللی زنان وزندگی شهری ۱۳۹۵/۹/۱ تهران
۵ 11/7/1395عضو هیئت علمی سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال 1395 ۱۳۹۵/۷/۱۱
۶ عضو شورای علمی هشتمین دورۀ جشنواره و رئیس گروه علوم اجتماعی و علوم ار ۱۳۹۵/۶/۲۰
۷ بازرس انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۹۵/۱/۱ ۱۳۹۸
۸ عضوهیئت داوران مرحلۀ کشوری چهارمین دورۀ مسابقات ملی مناظرۀ دانشجویان ایران(نشان خواجه نصیر الدین طوسی) ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۹ عضو کمیتۀ پژوهشی امور اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۱۰ دبیر علمی سمینار بین المللی شریعتی و آیندۀ علوم انسانی، ۱۳۹۴/۹/۱ تهران