جوايز پژوهشي كسب شده
ردیف عنوان تاریخ
۱ دریافت جایزه جشنواره بین المللی فارابی به عنوان پژوهشگر برگزیده ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲ دریافت جایزۀ کرسی یونسکو در آموزش سلامت روان ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۳ دریافت جایزۀ هفدهمین دورۀ ترویج علم ایران ۱۳۹۵/۸/۲۰
۴ -دریافت جایزۀ نقد کتاب علوم اجتماعی ۱۳۹۴/۳/۱۳
۵ دریافت جایزۀ به عنوان دانش آموختۀ ممتاز دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران ۱۳۷۶/۷/۲
۶ دریافت جایزه از رئیس جمهور به عنوان دانش آموختۀ ممتاز کارشناسی ارشد جامعه شناسی ۱۳۶۸/۷/۵