كتابهای تاليفي يا تصنيفي، تصحيح انتقادي كتاب معتبر، ويرايش علمي كتاب
ردیف عنوان نویسندگان ناشر شهر انتشار سال نشر
۱ زوال پدرسالاری:فروپاشی خانواده یا ظهور جامعه مدنی سید محمد امین قانعی راد نقد فرهنگ ۱۳۹۶
۲ نخبگان دانش :مشارکت یا مهاجرت محمد امین قانعی راد پزوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایران تهران ۱۳۹۶
۳ الگوی چهاروجهی برای ارزیابی توسعۀ علوم انسانی سید محمد امین قانعی راد پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۵
۴ هابرماس و روشنفکران ایرانی سید محمد امین قانعی راد، علی پایا طرح نقد ۱۳۹۵
۵ علم و جامعه سید محمد امین قانعی راد پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۵
۶ شبکۀ سیاست علم و فناوری سید محمد امین قانعی راد پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۵
۷ تجاری سازی علوم انسانی ؛فرصت ها و تهدیدها (فصل کتاب )در آمدی بر کاربرد سازی علوم انسانی در ایران سید محمد امین قانعی راد به کوشش زهرا حیاتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۵
۸ نقد متن ، تفکر خلاق و تکوین الگوهای دگر واره اندیشه سید محمد امین قانعی راد فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ۱۳۹۵
۹ بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی(نقد کتاب ) سید محمد امین قانعی راد فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ۱۳۹۳
۱۰ تاریخ غیر رسمی علم با اهمیت تر از تاریخ رسمی آن است(فصل کتاب)، جامعۀ ایرانی:گفتگوهای انتقادی پیرامون آثار تقی آزاد ارمکی قانعی راد، محمدامین انتشارات جامعه شناسان تهران ۱۳۹۳